Bosch PartnerPortal

Villkor

Generella villkor och förhållanden för Bosch VärmePartnerprogrammet

 1. Bakgrund och syfte

  Dessa generella villkor och förhållanden ("Basavtalet") gäller för alla medlemmar i Bosch VärmePartner Programmet ("Partnerprogrammet"). Partnerprogrammet ägs av Robert Bosch GmbH, VAT reg.nr. DE811128135 och Bosch Thermoteknik AB, reg.nr. 556262-9062 (härefter refererat till som "Bosch").

  Partnerprogrammet är ett program för auktoriserade installatörer för Bosch värmepumpar på max 100 kW. Syftet med Partnerprogrammet är att styrka samarbetet mellan Bosch och medlemmarna i Partnerprogrammet, bl.a. genom att Bosch ger medlemmarna möjlighet att tjäna poäng som kan användas i Boschs poängshop ("Poängshoppen") och stödjer medlemmarna i deras marknadsföring.

 2. uppbyggnad

  Partnerprogrammet består av 3 nivåer: Bas, Silver och Guld. Basavtalet gäller för alla tre nivåerna.

  Basmedlemskap

  Alla auktoriserade installatörer av värmepumpar i Sverige kan bli Basmedlemmar i Partnerprogrammet. Medarbetare hos Bosch, grossister, grossistliknande företag och slutkunder kan inte bli medlemmar.

  För att vara medlem i Partnerprogrammet krävs att medlemmen följer svenska lagar och förordningar, även inkluderande att medlemmen har de(n) nödvändig(a) auktorisation(er) som krävs för att utföra relevant installationsarbete och att medlemmen uppfyller Arbetsmiljöverkets gällande regelverk och riktlinjer gällande utbildning och kvalificering av medarbetare som arbetar med installation av värmepumpar.

  Som Basmedlem uppnår medlemmen de rättigheter som beskrivs i Basavtalet inklusive intjänande av poäng som preciserat under pkt. 4.

  Som baspartner har medlemmen endast rätt till att registrera installationer och tjäna poäng. Däremot har en baspartner inte rätt att använda Bosch VärmePartner-logotypen i sin marknadsföring

  Silver- eller Guldmedlemskap

  Silver- eller Guldmedlemskap uppnås i tillägg till Basmedlemskapet. För att bli Silver- eller Guldmedlem ska medlemmen:

  • inneha erforderliga företagsförsäkringar relevanta för medlemmens verksamhet

  • följa Boschs tekniska instruktioner för installation av värmepumpar

  • erlägga 1.900 :-/ kvartal vilket motsvarar det extra marknadsstöd som erhålls genom kundtips, synlighet i annonser, Bosch hemsida, tillgång till marknadsmaterial etc.

  I tillägg till de ovan angivna grundförutsättningarna Silver- eller Guldmedlemskap krävs också följande för Silvermedlemskap:

  • att medlemmen under ett 1 kalenderår köper minst 7 värmepumpar på max 100 kW och deltar i minst 1 kurs arrangerad av Bosch vartannat år.

  I tillägg till de ovan angivna grundförutsättningarna Silver- eller Guldmedlemskap krävs också följande för Guldmedlemskap:

  • att medlemmen under 1 kalenderår köper minst 25 värmepumpar på max 100 kW och deltar i minst 2 kurser arrangerade av Bosch vartannat år.

  Om en medlem kvalificerar sig till Silver- eller Guldmedlem är det alltid möjlighet för uppgradering. Medlemmens status utvärderas i slutet av varje kalenderår.

  Undantag från denna regel kan göras för extra lojala medlemmar där Bosch värmelösningar utgör minimum 80 % av Share of wallet och som deltar på extra kurser. Denna möjlighet gäller endast efter avtal med Bosch.

  Som Silver- eller Guldmedlem får medlemmen rätt att använda Bosch VärmePartner-logotypen i sin marknadsföring och kan marknadsföra sig som "Auktoriserad Bosch VärmePartner". Villkoren för Silver- och Guldmedlemskap är beskrivna i "Tillägg till generella villkor och förhållanden för Bosch VärmePartner Programmet". Villkoren ska bekräftas skriftligen av medlemmen för att medlemmen ska bli uppgraderad som Silver- eller Guldmedlem.

  För mer information om Silver- och Guldmedlemskap vänligen kontakta din distriktssäljare alternativt maila oss på marknad@se.bosch.com

 3. Ansökan om Medlemskap

  Basmedlemskap uppnås genom att fylla i ett ansökningsformulär online. Det är ett krav, att ansökaren bekräftar att denne har läst och accepterat Basavtalet genom att kryssa i tillhörande ruta.

  Medlemskap i Partnerprogrammet erhålls när Bosch har gått igenom ansökningsformuläret och har accepterat ansökan samt har bekräftat medlemskapet genom ett mejl som sickas till den e-postadress som angavs i ansökan med en bekräftelse på att ansökningen är accepterad. Om Bosch inte accepterar medlemsansökan meddelas detta också via mejl till den e-postadress som angavs i ansökan.

  Mejlet med bekräftelsen på medlemskap innehåller medlemsid och ett tillfälligt lösenord till medlemmens konto på VärmePartnerportalen. Medlemmen ska vid den första inloggningen ange ett nytt lösenord i samband med den första inloggningen.

  Medlemmen är ansvarig för att de uppgifter som lämnats vid ansökan om medlemskap i Partnerprogrammet är korrekta och är skyldig att se till att uppgifterna alltid är uppdaterade samt att inloggningsuppgifterna inte kan missbrukas av någon som inte är behörig att använda dem. Bosch är inte ansvarigt för förluster som orsakats av inkorrekta uppgifter i ansökan eller om medlemmen.

 4. Intjänande och användning av poäng

  Medlemmen tjänar poäng vid varje köp av varje värmepump på max 100 kW ("Produkt").

  För att tjäna in poäng ska medlemmen senast 30 dagar efter köpet registrera Produktens serienummer. När detta är gjort erhåller medlemmen poäng som registreras på medlemmens konto:

  1. Registreringen kan antingen göras online på VärmePartnerportalen eller via Partnerprogrammets app "Easy Collect". Om det registreras ett serienummer som inte finns i Boschs system tjänar medlemmen inga poäng. Om medlemmen returnerar Produkten till Bosch efter registreringen raderas de intjänade poängen. Det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan ändringar i medlemmens poängsaldo kan ses på medlemmens konto på VärmePartnerportalen.

  2. När medlemmen har sålt Produkten till slutkunden ska medlemmen lägga till slutkundens adress i registreringen. Gör inte medlemmen det betraktas det som ett brott mot Basavtalet och ger Bosch rätt att utesluta medlemmen från Partnerprogrammet.

  Antal intjänade poäng per Produkt beror på vilken nivå medlemmen är inplacerad på i respektive produktkategori..

  Intjänade poäng gäller i två år från och med det datum då Produktens serienummer registrerades. Poäng som inte används under giltighetsperioden raderas. Medlem måste på egen hand hålla sig uppdaterad om poängnivå och kvarvarande giltighetstid på poängen.

  Medlemmen kan lösa in poängen i Poängshoppen. Medlemmen väljer önskad vara som skickas till medlemmens firmaadress. Bosch reserverar sig för att produkter kan ta slut och för lagerdifferenser.

 5. Ytterligare rättigheter och skyldigheter

  Bosch

  Bosch har rätt att marknadsföra Partnerprogrammet mot slutkunder i syfte att öka antalet förfrågningar och försäljning samt informera om Partnerprogrammet och medlemmarnas kompetenser. Bosch har rätt att upplysa om medlemmens namn och ev. logotyp på översikten med återförsäljare på Boschs hemsida.

  Bosch påtar sig att hålla yrkesmässiga kurser för medlemmarna för att upprätthålla och utveckla medlemmarnas kompetens när det gäller installation av Bosch värmepumpar. Innehållet och frekvensen bestäms av Bosch.

  Medlemmen

  Medlemmen ska, på egen bekostnad, tillse att relevanta medarbetare deltar i yrkesmässiga kurser som hålls eller arrangeras av Bosch och säkra att dennes medarbetare kontinuerligt får relevant fortbildning.

  Medlemmen ska på egen bekostnad delta i försäljningsfrämjande åtgärder på begäran av Bosch. Dessutom ska medlemmen bidra till en positiv utveckling av Partnerprogrammet.

  Basmedlemmar får inte använda Bosch VärmePartner-loggan i deras marknadsföring eller marknadsföra sig som "Auktoriserad Bosch VärmePartner".

 6. uppsägning

  Önskar medlemmen att säga upp sitt medlemskap av Partnerprogrammet ska medlemmen skicka en e-post till marknad@se.bosch.com. Uppsägning kan ske med 3 månaders varsel.

  Bosch har rätt att utan att ange skäl för detta säga upp Basavtalet, hela Partnerprogrammet.

  Bosch har rätt till utan varsel att säga upp Basavtalet med en medlem om det sker ändringar i ledning och kontroll av medlemmen t.ex. vid fission, fusion, uppdelning eller överlåtelse av aktie- eller andelsposter eller något annat som väsentligt påverkar verksamheten oavsett om detta sker vid ett eller flera tillfällen. Medlemmen är skyldig att underrätta Bosch om alla planerade förändringar i ägande och kontroll över medlemmen innan dessa förändringar sker.

  Vid upphörande av medlemskap bortfaller rätten till intjänade bonuspoäng. Medlemmen är inte berättigad till någon form av kompensation för intjänade poäng. Medlemmen har inte heller inte rätt till kompensation, ersättning eller annan ekonomisk kompensation för förlust av tappad eller upparbetad kundkrets, goodwill osv.

  Om en kund som konsekvens av GDPR önskar att hens personliga upplysningar raderas kommer alla informationer om kunden i Partnerprogrammet inklusive eventuella intjänade poäng att raderas.

 7. övrigt

  Medlemmen kan inte varken helt eller delvis överföra sina rättigheter eller åtaganden enligt Basavtalet till tredje man (inkl. eventuella krav gentemot Bosch eller rätten att indriva dem).

  Bosch förbehåller sig rätten att ändra, lägga till och rätta i villkoren för Basavtalet med 30 dagars varsel, eftersom Boschs beslut angående Partnerprogrammet är slutgiltigt och bindande för alla medlemmar. Medlem som inte accepterar de förändrade villkoren har rätt att utträda som medlem i samband med att de justerade villkoren träder i kraft.

  Varken Bosch eller något annat bolag som tillhör samma koncern är ansvariga för förlust eller skada som uppkommit i anslutning till Partnerprogrammet även inkluderande, men inte begränsat till indirekt eller direkt förlust, personskada eller skada på egendom, förutom det ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

  Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Partnerprogrammet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom extrema väderförhållanden, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighets­be­stämmelser, myndighets­ingripande samt fel eller försening i tjänster från under­leverantörer till följd av om­ständighet som ovan sägs, skall detta utgöra befrielse­grund som medför be­frielse från skyldighet att fullfölja åtaganden enligt Partnerprogrammet så länge som de hindrande omständigheterna fortfarande föreligger.

  Information som medlemmen erhåller i anslutning till sitt medlemskap i Partnerprogrammet är konfidentiell och får inte utan samtycke från Bosch användas på annat sätt än som beskrivet i Basavtalet, eller, oavsett syfte, delges tredje man, såvida informationen i sakens natur inte ska delges tredje man. Sekretessförbindelsen gäller utan tidsbegränsning.

 8. avtalsbrott

  Bosch har rätt att utesluta en medlem från Partnerprogrammet om medlemmen i väsentlig omfattning har brutit mot sina skyldigheter i enlighet med Basavtalet, t.ex. att medlemmen

  1. vid flera tillfällen inte levt upp till sina skyldigheter i Basavtalet,
  2. trots begäran från Bosch inte har korrigerat ett avtalsbrott inom 10 dagar,
  3. vid flera tillfällen har registrerat ett Produkt-serienummer som inte finns i Boschs system,
  4. vid försäljning av Produkt till slutkund inte har fyllt i slutkundens adress i registreringen, eller
  5. inte uppfyller Boschs värderingar som beskrivet på www.bosch.se.

  Om Bosch utesluter en medlem från Partnerprogrammet, bortfaller de poäng medlemmen tjänat in i samband med uteslutningen och medlemmen har inte rätt till någon kompensation för detta. Medlemmen har heller inte rätt till ersättning eller annan ekonomisk kompensation för förlust av tappad eller upparbetad kundkrets, goodwill osv.

 9. PersonUPPGIFTER

  Medlemmen ska tillse och garanterar att Bosch får behandla de personuppgifter som en medlem lämnar till Bosch med anledning av ansökan om medlemskap samt under tiden som medlemskap föreligger i Partnerprogrammet, däribland bl.a. personnamn, kontaktuppgifter och anknytning till andra relevanta juridiska partners, om de kan bli medlemmar i Partnerprogrammet. Om medlemmen står som ägare och lägger till personuppgifter om anställda på företaget är denne skyldig att informera de anställda om att han delat deras personuppgifter med Bosch. Om inte medlem accepterar att personuppgifter behandlas av Bosch kan inte medlemskap beviljas i Partnerprogrammet. Medlemskap i Partnerprogrammet innebär att:

  1. Bosch får dela de personuppgifter som en medlem lämnar till Bosch med deras relaterade juridiska partners, samarbetspartners och leverantörer i syfte att bidra till genomförandet av Partnerprogrammet.

  2. Bosch och deras relaterade juridiska partners får använda personuppgifter i marknadsföring av produkter, tjänster och erbjudanden till slutkunder och samarbetspartners, däribland skicka sms-meddelanden och e-postmeddelanden i den utsträckning detta följer gällande regler.

  3. Medlemmen ska inhämta samtycke från slutkund om att Bosch får registrera data om Produkternas fysiska placering via ”Easy Collect” eller hemsidan vid registrering av Produkten för att tjäna poäng och för att uppnå garanti.
   Slutkunder kan alltid kontakta Bosch för att be om att data raderas eller data inte behandlas. Vi behandlar kunddata i enlighet med höga standarder för datasäkerhet och önskar att säkerställa att vi alltid kontaktar rätt personer i samband med t.ex. ett återkallande.

  4. Partneren accepterar också att det information delges Ide House of brands A/S som hanterar data på uppdrag av Bosch i samband med leverans av order från VärmePartnerportalen. Ide house of Brands A/S har tillgång till företagsnamn, namn på kontaktperson och mottagaradress.

  Ytterligare information och villkor om Bosch användning av personuppgifterna framgår av Boschs integritetspolicy, som finns på www.bosch-climate.se.

 10. gällande lag och jurisdiktion

  Partnerprogrammet regleras av svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsregler.

  Alla tvister, däribland frågor om hur Basavtalet ska tolkas, ska såvitt möjligt lösas genom förhandling och eventuell medling. Såvida medlemmen och Bosch inte kan uppnå enighet ska tvister avgöras av svensk domstol.

Websidan använder endast cookies som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vårt onlineutbud på ett säkert sätt. För fullständig information läs ”Användning av cookies” under ”Personuppgifter”
Jag accepterar Cookie Policy